Thông báo

Từ ngày 05/5/2017 Sở công thương chuyển sang sử dụng Cổng thông tin điện tử http://sct.bacninh.gov.vn